Публично оповестен конкурс на 15.05.2019 г.

петък, 19 април 2019 372

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години на регистрирани земеделски производители,  на имот  с кад.№013001 и площ от 85,000 дка , находящи се в местност“Чернатовото по плана за земеразделяне на с.Петревене, съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 15.05.2019 год. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30.00 лв/дка. Съгласно Решение № 508/26.02.2019. год.

2.2 . Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3 Земеделските земи да се предоставят за създаване на стопанства за многогодишни насаждения на регистрирани земеделски производители и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4 Срок на договора – 25 стопански години, считано от стопанската 2019/2020 година.

2.5 Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

2.5.1. Представяне на участника и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, представени по вид и стойност за всяка отделна година.

3. Депозит за участие се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 14.05.2019 г.

           

           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 14.05.2019 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /Тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 14.05.2019 г. в Деловодството на Община Луковит.