Публично оповестен конкурс на 12.05.2021 г.

вторник, 13 април 2021 64

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА

 

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд:  имот с идентификатор 72552.111.12  и площ от  2530кв.м., имот с идентификатор 72552.111.13 и площ от 4368 кв.м. и имот с идентификатор 72552.111.14 и площ от 9088 кв.м. по КККР на с.Тодоричене , съгласно условията на НРПУРОИ за срок 25 стопански години на регистрирани земеделски производители, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 12.05.2021 г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

              Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 11.05.2021 г.

         Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 11.05.2021 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 11.05.2021 г.  в Деловодството на Община Луковит.