Публично оповестен конкурс на 11.09.2018 г.

вторник, 07 август 2018 205

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на:

поземлен имот идентификатор 44327.257.22 по КККР на гр.Луковит с площ от 14526 кв.м. и НТП – за производство на строителни материали, конструкции и изделия, ведно с построените в него сгради  : Сграда 44327.257.22.1: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена

Сграда 44327.257.22.2: застроена площ 405 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Складова база, склад

Сграда 44327.257.22.3: застроена площ 65 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда

Сграда 44327.257.22.4: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

Сграда 44327.257.22.5: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство

Сграда 44327.257.22.6: застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване

Сграда 44327.257.22.7: застроена площ 118 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

Сграда 44327.257.22.8: застроена площ 155 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда

Сграда 44327.257.22.9: застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

Сграда 44327.257.22.10: застроена площ 50 кв.м., брой етажи 1. предназначение: Промишлена.

 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица  които да бъдат регистрирани  или да извършват  основната си дейност  на територията на Община Луковит,

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1. Начална конкурсна за месечно наемно плащане  в размер на 300,00 лв.
  2. Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;
  3. Поземленият имот да се  предостави за депониране на строителни инертни материали  и за производство на  бетонови изделия и следва да се  ползва по това предназначение за целия срок на договора;
  4. Срок на договора – съобразно  предложението на участника, но не повече от 5 години.;
  1.  Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на участника, на неговата дейност и на  инвестиционен план за развитието на обекта на конкурса според предназначението му за срока на договора.

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 10.09.2018 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 10.09.2018 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса за всеки отделен обект е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 10.09.2018 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 10.09.2018 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 11.09.2018 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.