Публично оповестен конкурс на 11.07.2023 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

 

        публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители/ Приложение 1/, които са регистрирани или  извършват основната си дейност  на територията на Община Луковит, съгласно условията на НРПУРОИ., с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 11.07.2023 год. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

1.1 да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

1.2 да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

1.3 нямат задължения към община Луковит;

1.4 не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30.00 лв/дка.

2.2 . Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължат не по-късно от първия работен ден, след изтичане на съответната стопанска година,1-ви/първи/октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3 Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора

2.3.1.В случаите, когато начинът на трайно ползване на отдаваните под аренда имоти не отговаря на действителното им състояние, арендаторът има право да проведе процедура по промяна на начина на трайно ползване на съответния имот след съставяне на двустранен протокол, отразяващ действителното състояние на имота и дадено изрично съгласие от страна на Общината за извършване на промяната.

2.3.2.В случаите, когато конкурсът се провежда по отношение на имот, за който е имало сключен договор за наем или аренда, който е прекратен или чийто договор изтича през текущата или следващата стопанска година, конкурсът следва да се проведе при същите условия, при който е бил отдаден, с изключение на началната цена на конкурса.

 

3. Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена за площите , за които се участва се внася по сметка № BG 63 STSA 9300 3300 3543 10, BIC - STSA BG SF,БДСК ЕАД, клон Луковит до 10.07.2023 г.

        Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 10.07.2023 г. срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /Тридесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 10.07.2023 г. в Деловодството на Община Луковит.

 

 

https://www.livechatalternative.com/