Публично оповестен конкурс на 10.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 203

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за създаване на стопанства за многогодишни насаждения на:

 имот с кад. №124002,  находящ се в местността  „КРУШАКА“ по плана за земеразделяне на с.Румянцево,

имот с кад. №124005 находящ се в местността  „КРУШАКА“ по плана за земеразделяне на с.Румянцево,

имот с кад., №140002 находящ се в местността  „КРУШАКА“ по плана за земеразделяне на с.Румянцево, съгласно условията на НРПУРОИ, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 10.10.2018 г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

            До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са  физически или юридически  лица и регистрирани като  земеделски производители

-  да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да  нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30,00 лв/дка., съгласно Решение № 175/11.07.2018 г. на Общински съвет – Луковит.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се предоставят за отглеждане на създадените многогодишни насаждения, като за целия срок на договора да не променя начина на ползване на имотите.

 2.4.  Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години.;

2.5    Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

3. Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 09.10.2018 г.

      

             Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 09.10.2018 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 09.10.2018 г. в Деловодството на Община Луковит.