Публично оповестен конкурс на 09.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 180

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение находящо се на сутеренен етаж в сградата на НЧ“ Христо Ботев-1895г.“ на адрес  с.Дерманци, ул.“Васил Левски“ № 70 и с площ от 184 кв.м.,

Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 2,66 лв. /кв.м., съгласно решение на ОбС гр. Луковит № 16/29.12.2011 год., коригирана със съответния коефициент в зависимост от предназначението на обекта.;
  2.  Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;
  3. Обектът на конкурса следва да бъде ползван  за дейности, които не смущават читалищната дейност за целия срок на договора;
  4. Срок на договора – съобразно предложението на избрания участник,, но не повече от 5 години;
  5.  Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на конкурса според предназначението му по вид и стойност разбити на календарни години.

- Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем.

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 08.10.2018 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17,00 часа на 08.10.2018 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса за всеки отделен обект е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 08.10.2018 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 08.10.2018 год., включително.

Конкурсът ще се проведе на 09.10.2018 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.