Публично оповестен конкурс на 09.03.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 145

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

 

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд:  имоти с идентификатори 20688.61.50, 20688.61.39,  20688.61.26,  20688.61.25,  20688.61.54,  20688.61.57,  20688.61.56,  20688.60.3,  20688.60.1,  20688.61.50,  20688.64.100,  20688.64.108, 20688.61.55,  20688.61.29,  20688.61.28,  20688.160.1,    по КККР на  с.Дерманци, общ.Луковит,  съгласно условията на НРПУРОИ за срок 15 стопански години на регистрирани земеделски производители, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 09.03.2021 г. от 14,00 часа в Административната сграда на Община Луковит.

             Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 08.03.2021 г.

                     Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 08.03.2021 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 08.03.2021 г.  в Деловодството на Община Луковит.