Публично оповестен конкурс на 07.06.2019 г.

петък, 10 май 2019 399

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – частна общинска  собственост с площ от 1040 кв.м. , ведно с построената  сграда  с площ от 180 кв.м. на два етажа с идентификатор 44327. 502.9769.1 по КККР на гр.Луковит

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-  физически или юридически лица – регистрирани търговци,

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към Община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 50,00 лв.

2.2. Месечната наемна вноска се заплаща от 1-во до 5-то число на съответния месец, а за първия месец - при подписване на договора;

2.3. Обектът на конкурса следва да се ползва съобразно неговото предназначение за целия срок на договора;

2.4. Срок на договора – съобразно предложението на избрания участник, но не повече  от 5 години.;

2.5. Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на конкурса според предназначението му по вид и стойност разбити на календарни години.

- Участниците в конкурса  следва да се задължат   да извършат ремонт и благоустрояване   на обекта на конкурса в размер на 5500,00 лв. в срок  от  3 месеца от подписване на договора за наем.

- Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем.

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 06.06.2019 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 06.06.2019 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 06.06.2019 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 06.06.2019., включително.

Конкурсът ще се проведе на 07.06.2019 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления.