Публично оповестен конкурс на 07.02.2023 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на промишлена сграда  с идентификатор 44327.257.22.1 и застроена площ от 81 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 44327.257.22  по КККР на гр.Луковит и ретранслаторна кула находяща се в  имот идентификатор 44327.259.2 по КККР на гр.Луковит

Конкурсът ще се проведе на 07.02.2023 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

 

 Заплащане на депозит за участие в размер на 3773,00 лв. за промишлена сграда с идентификатор 44327.257.22.1 и 1100,00 лв. без ДДС  за ретланслаторна кула по сметка на Община Луковит  BG 63 STSA 9300 3300 3543 10,  BIC  - STSA BG SF , БДСК до 06.02.2023 г.     

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 06.02.2023 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

 

Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 06.02.2023 г. в Деловодството на Община Луковит.  

https://www.livechatalternative.com/