Публично оповестен конкурс на 07.06.2022 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ за друг вид застрояване с площ от   5106 кв.м., имот   идентификатор 36511.51.5 находящ се в местност „ До село“ по по КККР на с.Карлуково, ведно с построените в него сгради идентификатор 36511.51.5.1 със ЗП-268 кв.м. и идентификатор 36511.51.5.2 със ЗП-22 кв.м.чрез публично оповестен конкурс.
     Конкурсът ще се проведе на 07.06.2022 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  


     Конкурсни условия:

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица
- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;
- нямат задължения към община Луковит;
- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Минимална конкурсна цена в размер на 22940,00 лв. съгласно Решение № 46/29.01.2016 год.
3. Представяне на Инвестиционен проект-намерения .    
4. Заплащане на депозит за участие в размер на 2300,00 лв. по сметка на Община Луковит  BG 63 STSA 9300 3300 3543 10  BIC - STSA BG SF, БДСК ЕАД до 06.06.2022 г.     


     Цената се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на Заповедта за спечелил участник.
Утвърждавам конкурсна документация, състояща се от конкурсни условия, оценка от лицензиран оценител, скица на имота, декларация за запознаване с конкурсната  документация, проекто – договор.
Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 06.06.2022 г.  срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
     Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 06.06.2022 г.  в Деловодството на Община Луковит.