Публично оповестен конкурс на 06.04.2021 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

       Откривам процедура по провеждане публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост друг вид обществена  сграда с площ от  40 кв.м. , построена  в имот идентификатор 44327.244.2 по КККР на гр.Луковит,

Конкурсът ще се проведе на 06.04.2021 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.

Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30,00 лв. с ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 05.04.2021 год. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 05.04.2021 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

Депозитната вноска за участие в конкурса  е в размер на 100,00 лв. да се внесе по сметка № BG 40 UBBS 8002 3300 3543 10, BIC - UBBS BG SF , ОББ АД до 05.04.2021г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17,00 часа на 05.04.2021., включително.