Публично оповестен конкурс на 05.10.2021 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

 

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд: 

1.имот с идентификатор 44327.197.5  и площ от 60893 кв.м. и

2.имот с идентификатор 44327.197.6 и площ от 34946 кв.м. по КККР на гр.Луковит,  съгласно условията на НРПУРОИ за срок 25 стопански години на регистрирани земеделски производители, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 05.10.2021 г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

            Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 04.10.2021 г.

               

           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 04.10.2021 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 04.10.2021 г.  в Деловодството на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/