Публично оповестен конкурс на 05.06.2019 г.

сряда, 08 май 2019 267

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

            публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за създаване на стопанства за многогодишни насаждения на имот с идентификатор 72552.18.8  с площ от  97562 кв.м.,  находящ се в местността  „Урушки връх“ по КККР на  с.Тодоричене и имот идентификатор 72552.64.1  с площ от 197530 кв.м., находящ се в местността „Среден рътлак“  по КККР на с.Тодоричене,  съгласно условията на НРПУРОИ, с начална конкурсна цена за годишно арендно плащане 30.00 лв./дка. Депозитът за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена.

Конкурсът да се проведе на 05.06.2019 г. от 14,00 часа в  Административната сграда на Община Луковит.

            До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да  нямат задължения към община Луковит;

- не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1 Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 30,00 лв/дка., съгласно Решение № 495/29.01.2019 г. на Общински съвет – Луковит.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се предоставят за отглеждане на създадените многогодишни насаждения, като за целия срок на договора да не променя начина на ползване на имотите.

 2.4.  Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-кратък от 5 години и по-дълъг от 25 години.;

2.5    Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на аренда по вид и стойност разбити на календарни години.

-   поемане на задължение за заплащане на досегашния арендатор на вложените средства за засаждане и отглеждане на трайните насаждения.

3. Депозит за участие в размер на 10% от определената начална конкурсна цена се внася по сметка № BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД,     клон Луковит до 04.06.2019 г.

    

           Конкурсната документация се закупува от Община Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 04.06.2019 г.  срещу заплащане в брой на 30,00 лв. /тридесет/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 04.06.2019 г.  в Деловодството на Община Луковит.