Публично оповестен конкурс на 03.11.2021 г.


ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

публично оповестен конкурс за продажба на: имот с идентификатор 44327.25.65 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с площ 588,731 дка, находящ се в местността „Ръждавец” в землището на гр. Луковит; имот с идентификатор 44327.26.17 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с площ 52,148 дка, находящ се в местността „Бяло поле“ в землището на гр. Луковит; имот с идентификатор 44327.275.55 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с площ 147,131 дка, находящ се в местността „Вранишки връх“ в землището на гр. Луковит.

Конкурсът ще се проведе на 03.11.2021 г. от 14.00 ч. в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

- да са физически или юридически лица

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Минимална конкурсна цена в размер на:

201 346 лв. за имот с идентификатор 44327.25.65;

23 759 лв. за имот с идентификатор 44327.26.17 и

50 318 лв. за имот с идентификатор 44327.275.55.

2.2. Представяне на Инвестиционен проект-намерения за развитие на обекта .

3. Заплащане на депозит за участие в размер на 10% лв.  от минималната конкурсна цена за всеки обект поотделно по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 02.11.2021 г.          

4. Предложенията  се оценяват от конкурсната комисия, при следните условия:

4.1 Размер на продажната цена с относителна тежест - 50%;

4.2. Други конкурсни условия с относителна тежест 50%, както следва:

4.2.1. Инвестиционно предложение за развитие на стопанството - до 60 точки;

4.2.2. Участникът развива търговска дейност:

4.2.2.1 до 5 години от датата на обявяване на конкурса – 3 точки

4.2.2.2 до 10 години от датата на обявяване на конкурса – 6 точки

4.2.2.3 повече от 10 години от датата на обявяване на конкурса – 10 точки

4.2.3. Участникът е реализирал инвестиции в съществуващото си предприятие на територията на община Луковит в размер:

4.2.3.1 до 200 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса –3 точки

4.2.3.2 от 200 001 лв. до 500 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса – 6 точки

4.2.3.3 от 500 001 лв. до 1 000 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса – 8 точки

4.2.3.4 над 1 000 000 лв. през последните 10 години преди датата на обявяване на конкурса –10 точки

 

4.2.4. Срок за реализация на инвестиционното предложение 20 т., който не може да бъде по-дълъг от три календарни години, считано от датата на сключване на договора за продажба на имотите.

Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 02.11.2021 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 02.11.2021 г. в Деловодството на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/