Публично оповестен конкурс на 03.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 233

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост както следва:

1.Поземлен имот с кад.№ 032083 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,772 дка 

2. Поземлен имот с кад.№ 032084 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,244 дка 

3. Поземлен имот с кад.№ 032089 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,473 дка 

4. Поземлен имот с кад.№ 032090 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,653 дка 

5. Поземлен имот с кад.№ 032091 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,314 дка 

6.Поземлен имот с кад.№ 032092 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,424 дка 

7. Поземлен имот с кад.№ 032093 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 0,609 дка 

8. Поземлен имот с кад.№ 032094 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 0,884 дка 

9. Поземлен имот с кад.№ 032097 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 1,046 дка  чрез публично оповестен конкурс.

Конкурсът ще се проведе на 03.09.2018 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит. 

             Депозит за участие в размер на:

 1.Поземлен имот с кад.№ 032083 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,772 дка  -257,90 лв.

2. Поземлен имот с кад.№ 032084 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,244 дка  -81,52 лв.

3. Поземлен имот с кад.№ 032089 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,473 дка  -158,02 лв.

4. Поземлен имот с кад.№ 032090 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,653 дка  - 218,15 лв.

5. Поземлен имот с кад.№ 032091 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,314 дка  - 104,90 лв.

6.Поземлен имот с кад.№ 032092 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  вилна зона  и площ от 0,424 дка  - 141,65 лв.

7. Поземлен имот с кад.№ 032093 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 0,609 дка  - 203,45 лв.

8. Поземлен имот с кад.№ 032094 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 0,884 дка  - 295,33 лв.

9. Поземлен имот с кад.№ 032097 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин на трайно ползване -  др.селскостопанска територия и площ от 1,046 дка – 230,97 лв.

да се внесе по сметка на Община Луковит  BG 40 UВВS 8002 3300 3543 10,  BIC  - UBBS BG SF , ОББ АД клон Луковит  до 31.08.2018 г.         

           Конкурсната документация се закупува от отдел ”РУТОС” при Община-Луковит  /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 31.08.2018 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

            Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 31.08.2018 г. в Деловодството на Община Луковит.  

.