По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”.


По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот. В тази връзка е необходимо да се повиши информираността на населението по отношение на поведенческите рискови фактори, свързани със значителната консумация на готварска сол, употребата на психотропни вещества сред младите хора, тютюнопушенето, производствен травматизъм, битов травматизъм и транспортен травматизъм. 
  Г-жа Росица Дакова – ст. експерт в Дирекция „Профилактика на болести и промоция на здравето” към РЗИ-Ловеч, се срещна със секретарите на народните читалища от Община Луковит и представи пред тях целите и дейностите по проекта. Читалищните секретари имаха възможност да наблюдават филма „Солта на живота” и да се запознаят с начините за предпазване от остеопороза. 
   Според направените проучвания близо 57% от пълнолетното население  в страната се интересува от информация на здравна тема. В този смисъл доброто сътрудничество между читалищните библиотеки като съвременни центрове за информация и комуникация и регионалните здравни инспекции е условие за постигане на мултиплициращ и устойчив ефект на проекта и възможност посланията на кампанията да стигнат до повече хора, особено в по-малките населени места. Г-жа Дакова обсъди с читалищните секретари от Община Луковит съвместни бъдещи действия до края на 2012 година. Те ще включват информационни срещи с жителите на населените места в Общината по водещите шест проектни теми, свързани с вредата от тютюнопушенето, намаляване употребата на готварска сол и психотропни вещества и ограничаването на видовете травматизъм.