Търгове


Търг на 09.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 499

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.830 по КККР на гр.Луковит и площ от 313 кв.м. – частна общнска…

Публично оповестен конкурс на 11.09.2018 г.

вторник, 07 август 2018 521

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: поземлен имот идентификатор 44327.257.22 по КККР на гр.Луковит с площ от 14526 кв.м. и НТП – за производство на строителни…

Публично оповестен конкурс на 05.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 523

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – терен находящ се в имот публична общинска собственост: 1.терен с площ от 500 кв.м. находящ се в имот…

Публично оповестен конкурс на 05.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 570

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – терени находящи се в имоти публична общинска собственост: 1.терен с площ от 68 кв.м. находящ се…

Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 554

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О  Б  Я  В  Я  В  А    Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост:   1. Лек.автомобил - Шкода…

Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 502

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА               търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гараж в урегулиран поземлен имот VIII в кв.29 по плана на с.Дерманци.            …

Публично оповестен конкурс на 03.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 569

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост както следва: 1.Поземлен имот с кад.№ 032083 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин…

Публично оповестен конкурс на 11.07.2018 г.

понеделник, 18 юни 2018 543

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижими имоти - частна общинска собственост –за поставяне на преместваеми търговски обект – временни павилион,…

Търг на 20.06.2018 г.

петък, 18 май 2018 534

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2751 по КККР на гр.Луковит и площ от 425 кв.м. – частна общнска собственост,…

Публично оповестен конкурс на 20.06.2018 г.

петък, 18 май 2018 531

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:               Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на имот  с идентификатор 44327.331.382 и площ от 10.857 дка , на имот с идентификатор 44327.331.241 и площ от 4,067 дка, на…

Публично оповестен конкурс на 15.05.2018 г.

вторник, 17 април 2018 587

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ друга селищна територия с площ от 5,106 дка, имот кад.№ 051005 находящ се в местност „ До село“…

Търг на 09.05.2018 г.

четвъртък, 12 април 2018 726

Община Луковит обявява: Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи , частна общинска собственост...