Търгове


Публично оповестен конкурс на 09.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 204

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - нива с площ от 0,271 дка, кад.№ 149134 находяща се в местност “Пътища“…

Публично оповестен конкурс на 10.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 202

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - друг вид, с площ от 5655 кв. м., идентификатор 44327.266.28 в местност…

Публично оповестен конкурс на 12.04.2017г.

петък, 24 март 2017 177

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:             На основание Решение №204/23.01.2017 г. на ОбС - Луковит и Заповед № 112/24.03.2017 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под…

Публично оповестен конкурс на 10.04.2017г.

петък, 17 март 2017 194

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – помещение с площ от 93кв.м. , находящо се на първи етаж в сграда идентификатор 44327.502.803.1.1 по КККР на гр.Луковит…

Публично оповестен конкурс на 11.04.2017г.

петък, 17 март 2017 179

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – терен с площ от 6 кв.м. , находящ се в имот идентификатор 44327.502.2608 по КККР на гр.Луковит ./УПИ I в кв.127 …

Публично оповестен конкурс на 11.04.2017г.

петък, 17 март 2017 199

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А       публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – терен с площ от 8 кв.м., находящ се на ул.“Данте“ гр.Луковит ./УПИ IV в кв.72/     …

Търг на 21.03.2017 г.

петък, 24 февруари 2017 195

О Б Щ И Н А    Л У К О В И Т ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост земеделска земя – нива имот кад.№057031 с площ от 0,363 дка , в местност “Динището“ по плана…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 24.01.2017г.

понеделник, 09 януари 2017 215

                                                                        …

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 06.12.2016г.

петък, 11 ноември 2016 202

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:             На основание Решение № 170/31.10.2016 г. на ОбС - Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд…

Търг на 30.11.2016 г.

петък, 04 ноември 2016 172

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                  търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.502.1863 по КККР на гр.Луковит…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 08.11.2016г.

четвъртък, 20 октомври 2016 188

ДО В-К ЗЕТРА „СТРОИТЕЛ“  ЕООД  - ГР. ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за продажба на движими вещи заведени в баланса на общинско търговско дружество „ Строител" ЕООД ЗИЛ 555, рег.№ Л 5034, номер на рама…

Търг на 09.11.2016 г.

четвъртък, 13 октомври 2016 170

  ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот III-112 в кв.68 с площ от 834 кв. м., ведно с построените в него сгради по плана…