Търгове


Публичнo опoвeстен кoнкурc на 24.01.2017г.

понеделник, 09 януари 2017 162

                                                                        …

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 06.12.2016г.

петък, 11 ноември 2016 151

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:             На основание Решение № 170/31.10.2016 г. на ОбС - Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд…

Търг на 30.11.2016 г.

петък, 04 ноември 2016 136

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                  търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.502.1863 по КККР на гр.Луковит…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 08.11.2016г.

четвъртък, 20 октомври 2016 139

ДО В-К ЗЕТРА „СТРОИТЕЛ“  ЕООД  - ГР. ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за продажба на движими вещи заведени в баланса на общинско търговско дружество „ Строител" ЕООД ЗИЛ 555, рег.№ Л 5034, номер на рама…

Търг на 09.11.2016 г.

четвъртък, 13 октомври 2016 132

  ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот III-112 в кв.68 с площ от 834 кв. м., ведно с построените в него сгради по плана…

Търг на 09.11.2016 г.

четвъртък, 13 октомври 2016 140

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот с площ от 330 кв. м., ведно с построената в него сграда, съставляващ парцел V-762 в кв.…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 18.10.2016г.

понеделник, 03 октомври 2016 143

ДО В-К “ ЗЕТРА”                                                                       …

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 18.10.2016г.

понеделник, 03 октомври 2016 142

ДО В-К “ ЗЕТРА”   ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд на имоти с кад. №220005, №220006, №220003,  находящи се в местността  „Луланското“…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 18.10.2016г.

понеделник, 03 октомври 2016 139

ДО В-К “ ЗЕТРА”   ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд на имоти с кад. №061050, №061039, 061026, 061025, 061054, 061057, 061056, 060003, 060001, 064100, 064108, 061055, 061029,…

Търг на 27.09.2016

вторник, 13 септември 2016 141

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготраен материален актив , частна общинска собственост-представляващ  бик за разплод находящ се в с.Карлуково…

Търг на 09.08.2016 г.

понеделник, 18 юли 2016 132

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА   Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.Поземлен имот с площ от 687 кв. м. , идентификатор № 44327.502.2939 по КККР на гр. Луковит. 2.Поземлен…

Публично оповестени конкурси на 26.07.2016 г.

петък, 08 юли 2016 139

  ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – помещение с площ от 26 кв.м. , находящо се на първи етаж  в  сграда идентификатор 44327.502.803.1.1…