Търгове


Публично оповестен конкурс на 30.05.2017 г.

четвъртък, 04 май 2017 256

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А         Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: Недвижим имот – терен с площ от 9 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2723 по КККР…

Търг на 25.04.2017 г.

четвъртък, 06 април 2017 257

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.502.1863 по КККР на гр.Луковит            …

Публично оповестен конкурс на 10.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 278

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Поземлен имот идентификатор № 44327.502.9769 с площ от 1040 кв. м. по КККР на гр. Луковит,…

Публично оповестен конкурс на 09.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 288

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - нива с площ от 1,379 дка, кад.№ 089073 находяща се в местност “Къси…

Публично оповестен конкурс на 09.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 285

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - нива с площ от 0,271 дка, кад.№ 149134 находяща се в местност “Пътища“…

Публично оповестен конкурс на 10.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 279

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - друг вид, с площ от 5655 кв. м., идентификатор 44327.266.28 в местност…

Публично оповестен конкурс на 12.04.2017г.

петък, 24 март 2017 253

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:             На основание Решение №204/23.01.2017 г. на ОбС - Луковит и Заповед № 112/24.03.2017 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под…

Публично оповестен конкурс на 10.04.2017г.

петък, 17 март 2017 264

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – помещение с площ от 93кв.м. , находящо се на първи етаж в сграда идентификатор 44327.502.803.1.1 по КККР на гр.Луковит…

Публично оповестен конкурс на 11.04.2017г.

петък, 17 март 2017 258

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – терен с площ от 6 кв.м. , находящ се в имот идентификатор 44327.502.2608 по КККР на гр.Луковит ./УПИ I в кв.127 …

Публично оповестен конкурс на 11.04.2017г.

петък, 17 март 2017 277

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А       публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – терен с площ от 8 кв.м., находящ се на ул.“Данте“ гр.Луковит ./УПИ IV в кв.72/     …

Търг на 21.03.2017 г.

петък, 24 февруари 2017 261

О Б Щ И Н А    Л У К О В И Т ОБЯВЯВА търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост земеделска земя – нива имот кад.№057031 с площ от 0,363 дка , в местност “Динището“ по плана…

Публичнo опoвeстен кoнкурc на 24.01.2017г.

понеделник, 09 януари 2017 294

                                                                        …