Търгове


Търг на 18.07.2017 г.

вторник, 27 юни 2017 302

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3020 по КККР на гр.Луковит /УПИ - VIII в кв.60/ и площ от 320 кв.м.…

Търг на 27.06.2017 г.

петък, 02 юни 2017 296

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   Tърг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Недвижим имот – терен с площ от 9 кв. м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2723 по КККР на гр. Луковит /УПИ – X –…

Публично оповестен конкурс на 15.06.2017 г.

понеделник, 29 май 2017 255

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – терен с площ от 8 кв.м – свободен участък в тротоарното пространство пред поземлен имот с  идентификатор …

Публично оповестен конкурс на 15.06.2017 г.

понеделник, 29 май 2017 234

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – терен с площ от 50 кв. м, находящ се в имот публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор…

Търг на 21.06.2017 г.

петък, 26 май 2017 257

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот I - 27 в кв. 12 по плана на с. Дерманци с площ от 327 кв. м.. Търгът ще се проведе на 21.06.2017…

Търг на 21.06.2017 г.

петък, 26 май 2017 273

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА               Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост Поземлен имот с площ от 404 кв. м. , идентификатор № 44327.502.689 по…

Публично оповестен конкурс на 13.06.2017 г.

петък, 26 май 2017 233

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА: публично оповестен конкурс за отдаване под наем на движимо имущество - общинска собственост – автобус марка автобус марка Исузу Евро  Тюркоаз, рег. № ОВ 2845 АТ., с начална конкурсна цена за месечно…

Търг на 20.06.2017 г.

петък, 26 май 2017 229

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А             Откривам процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ: 1. Урегулиран поземлен имот…

Публично оповестен конкурс на 30.05.2017 г.

четвъртък, 04 май 2017 183

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А         Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: Недвижим имот – терен с площ от 9 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 44327.502.2723 по КККР…

Търг на 25.04.2017 г.

четвъртък, 06 април 2017 181

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.502.1863 по КККР на гр.Луковит            …

Публично оповестен конкурс на 10.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 199

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Поземлен имот идентификатор № 44327.502.9769 с площ от 1040 кв. м. по КККР на гр. Луковит,…

Публично оповестен конкурс на 09.05.2017г.

четвъртък, 06 април 2017 211

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1. Земеделска земя - нива с площ от 1,379 дка, кад.№ 089073 находяща се в местност “Къси…