Търгове


Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот ²-566

петък, 05 юли 2013 397

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот ²-566 кв.92 с площ 530 кв.м. по кадастралната карта на с. Бежаново .Конкурсът ще…

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот кадномер 388004 ...

петък, 05 юли 2013 419

Община Луковит, обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот кадномер  388004 с площ 1657 кв.м. местност”Горна елия” по плана за земеразделяне…

Провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост

петък, 05 юли 2013 466

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:  Откривам процедура по провеждане публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните обекти - общинска собственост: Обект            …

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ...

вторник, 25 юни 2013 422

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ1. Земеделска земя - нива с площ от 0.199 дка, кад.номер  157028 находяща се в местност "Долна…

Община Луковит обявява публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за рибовъдство на следните язовири - общинска собственост:

вторник, 25 юни 2013 424

Площ по скица (дка) Начална годишна тръжна цена (лв.) Депозит за участие 30% (лв.) Срок на договора (год.) 42,002 918,16 275,50 10 г. 30,743 672,04 201,50 10 г. УСЛОВИЯ НА ТЪРГА1. Дата, начален час и място на провеждане на търга – на 05.10.2012 г. от 14.00 часа…

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м.

вторник, 25 юни 2013 404

Община Луковит, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на покрита тераса върху терен с площ от около 60 кв.м., заключен между УПИ V в кв.234 по РП на гр.Луковит и улици с о.к. 498,496 и…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.155

понеделник, 24 юни 2013 435

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.197.53...

понеделник, 24 юни 2013 441

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната…

По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”.

понеделник, 24 юни 2013 425

По инициатива на Регионална здравна инспекция-Ловеч и със съдействието на Община Луковит на 26 юли 2012 г. в гр. Луковит бе представен проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави”. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването…

От Август 2012 година стартира схемата от ОП “Развитие на човешките ресурси” ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11 «ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ»

понеделник, 24 юни 2013 459

Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира…

Oбщина Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в кв.53 по плана на с.Петревене:

понеделник, 24 юни 2013 446

Oбщинат Лукови обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в кв.53 по плана на с.Петревене:1.  Урегулиран поземлен имот с площ от 1600 кв.м. съставляващ …

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.154

понеделник, 24 юни 2013 457

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.331.154 с площ 1787 кв.м. местност”Поника” по кадастралната…