Търгове


Обяви за търгове

вторник, 14 януари 2014 658

  О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                     Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.земеделска земя-нива с площ от…

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

вторник, 29 октомври 2013 649

1.земеделска земя-друга селскостопанска територия с площ от 4.029 дка с кад. номер  228002 находяща се в местност  ”Равнище ” по плана на земеразделяне на с. Торос Търгът ще се проведе на 05.11.2013 г.  от 14.00 ч.  в  сградата…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ Поземлен имот идентификатор 44327.502.9798 с площ от 4179 кв.м. по КККР на гр.Луковит

вторник, 29 октомври 2013 524

Конкурсът ще се проведе на 13.11.2013 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.   Депозит за участие в размер на 5015,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при…

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

вторник, 29 октомври 2013 570

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост :търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост :1. земеделска земя-лозе…

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост земеделска земя-храсти с площ от 2.000 дка с кад. номер 119048 находяща се в местност ”Конска стъпка ” по плана на земеразделяне на с. Карлуково

четвъртък, 29 август 2013 525

Търгът ще се проведе на 03.09.2013 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.   Депозит за участие  в размер на  100,00 лв. да се внесе в номер   BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба ...

четвъртък, 29 август 2013 584

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1.Земеделска земя с начин на трайно ползване -  нива и площ от 688 кв.м. кад.номер …

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост :

сряда, 28 август 2013 556

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост :1.земеделска земя-нива с площ от 0,800 дка с кад. номер  387019 находяща се в местност  ”Осенов лък ” по плана…

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 5 г. както следва:

сряда, 28 август 2013 525

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения съгласно условията на НРПУРОИ за срок от 5 г. както следва:1. площ от 18 кв.м. в сградата на Кметство с.Дерманци2. площ от 6 кв.м. в сградата…

На основание Решение номер 256/2013 г. на ОбС - Луковит и Заповед номер 318/14.06.2013 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд

вторник, 27 август 2013 631

На основание Решение номер  256/2013 г. на ОбС - Луковит и Заповед номер  318/14.06.2013 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд…

На основание Решение номер 257/2013 г. на ОбС - Луковит и Заповед номер 319/14.06.2013 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд

вторник, 27 август 2013 442

На основание Решение номер  257/2013 г. на ОбС - Луковит и Заповед номер  319/14.06.2013 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд…

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост : търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост :

вторник, 27 август 2013 526

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост :търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост :1. земеделска земя-лозе…

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – земеделска земя – нива имот идентификатор номер 44327.329.75 с площ от 4489 кв.м. в местността “Мушат” по кадастрална карта на гр.Луковит

вторник, 27 август 2013 512

Община Луковит обявява търг с тайно  наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост –  земеделска земя – нива имот идентификатор номер  44327.329.75 с площ от 4489 кв.м.  в местността “Мушат”…