Търгове


Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот

петък, 07 ноември 2014 524

НЧ”ХРИСТО БОТЕВ-1895г.”- С.ДЕРМАНЦИ и ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А Т Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на недвижим имот – помещение в сградата на НЧ”ХристоБотев-1895г.” ,  на адрес ул.”Васил…

Търг на 29.10.2014г.

сряда, 01 октомври 2014 565

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА    Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.земеделска земя-лозе с площ от 1.160 дка с идент. №44327.329.513  находяща се в местност  ”Мушат…

Публично оповестен конкурс 29.09.2014

вторник, 09 септември 2014 505

  ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А         публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от шест години, на недвижим имот – помещение в сграда идентификатор 44327.502.2042.3 по КККР на гр.Луковит       …

Конкурс за отдаване под аренда на 16.09.2014 г.

петък, 22 август 2014 503

  На основание Решение № 422/2014 г. на ОбС - Луковит ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Луковит на имоти с кадастрални номера…

Търг на 17.09.2014 г.

петък, 22 август 2014 539

                                                                  Община Луковит обявява    Търг с тайно наддаване за продажба на  частна общинска собственост…

Търг на 02.09.2014г.

петък, 08 август 2014 724

ОБЩИНА  ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА       търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.земеделска земя – вилна зона  с площ от 3,606 дка , имот кад.№ 063091 в местност“Гладния рът“…

Търг на 13.08.2014г.

петък, 25 юли 2014 529

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                      търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : II в кв.134 по плана на с.Бежаново и III…

Конкурс 02.07.2014 г

петък, 06 юни 2014 550

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с.Беленци, Дъбен, Ъглен, Карлуково, Петревене, Дерманци, Торос, Бежаново, Румянцево,…

Търгове 24.06.2014

понеделник, 02 юни 2014 548

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА     Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1. земеделска земя-лозе с площ от  1571 кв.м. , идентификатор № 44327.331.337 по КККР на гр.Луковит…

Търгове 04.2014г.

сряда, 30 април 2014 527

                               ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А    че със Заповед №……… /…………2014 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване…

Търгове април 2014

събота, 12 април 2014 649

  О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                       Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.земеделска земя-нива с площ…

Търгове

четвъртък, 06 март 2014 746

  О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА                       Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост земеделска земя-нива с площ…