Търгове


Публично оповестен конкурс на 08.07.2015г.

понеделник, 15 юни 2015 516

Община луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост представляващ  1.Земеделска земя с начин на трайно ползване -  нива и площ от 2250 кв.м. кад.№ 032006 в…

Търг на 07.07.2015г.

понеделник, 15 юни 2015 568

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост Земеделска земя-лозе с площ от 3415 кв.м. , идентификатор № 44327.331.146 по КККР на гр.Луковит,местност „Поника”…

Търг 27.05.2015 г.

вторник, 05 май 2015 529

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост :1.Земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе с площ от 0,838 кв.м. , идентификатор № 44327.331.163 по КККР на гр.Луковит,…

Търгове на 20.05.2015г.

вторник, 28 април 2015 590

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост имот идентификатор 44327.329.115 по КККР  на гр.Луковит с площ от 3,802 дка в местност“Мушат“   Търгът ще се…

Публично оповестен конкурс 05-05-2015г.

петък, 17 април 2015 521

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Луковит на имоти с кадастрални номера №4005 и №4006 в землището на с. Тодоричене,…

Търг на 22.04.2015г.

вторник, 24 март 2015 530

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА              Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост : 1.Земеделска земяс начин на трайно ползване - лозе с площ от 578 кв.м.…

Публично оповестен конкурс 15-04-2015г.

вторник, 17 март 2015 539

 Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот с площ от 3200 кв.м., съставляващ парцел II -2026 в кв.80 по плана на .Дерманци…

Търг на 11.03.2015г.

събота, 07 февруари 2015 562

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост земеделска земя – изоставена нива  с площ от 36,284 дка , в местност “Полето“ по плана за земеразделяне…

Търг на 10.03.2015г.

четвъртък, 05 февруари 2015 544

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години на недвижим имот – помещение с площ от 80 кв.м. , находящо се на първи етаж  в  сграда пл.№ 219  построена   в кв.43 в…

Търгове на 11.03.2015г.

четвъртък, 05 февруари 2015 548

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  1.Поземлен имот – с начин на трайно ползване нива, с площ от 2.470 дка, идентификатор…

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот

сряда, 07 януари 2015 524

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – терен  с площ от 9 кв.м. находящ се на ул.“Христо Ботев“ в с.Дерманци за поставяне на павилион.      Конкурсната…

Конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя

петък, 07 ноември 2014 507

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ земеделска земя – с начин на трайно ползване храсти, с площ от 0,699 дка, идентификатор №44327.329.505,местонст…