Търгове


Публично оповестен конкурс на 03.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 214

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост както следва: 1.Поземлен имот с кад.№ 032083 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин…

Публично оповестен конкурс на 11.07.2018 г.

понеделник, 18 юни 2018 207

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижими имоти - частна общинска собственост –за поставяне на преместваеми търговски обект – временни павилион,…

Търг на 20.06.2018 г.

петък, 18 май 2018 217

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2751 по КККР на гр.Луковит и площ от 425 кв.м. – частна общнска собственост,…

Публично оповестен конкурс на 20.06.2018 г.

петък, 18 май 2018 189

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:               Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на имот  с идентификатор 44327.331.382 и площ от 10.857 дка , на имот с идентификатор 44327.331.241 и площ от 4,067 дка, на…

Публично оповестен конкурс на 15.05.2018 г.

вторник, 17 април 2018 235

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ друга селищна територия с площ от 5,106 дка, имот кад.№ 051005 находящ се в местност „ До село“…

Търг на 09.05.2018 г.

четвъртък, 12 април 2018 287

Община Луковит обявява: Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи , частна общинска собственост...

Публично оповестен конкурс на 03.05.2018 г.

четвъртък, 12 април 2018 202

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:               публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 10 стопански години на регистрирани земеделски производители, …

Публично оповестен конкурс на 03.05.2018 г.

четвъртък, 12 април 2018 187

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение с площ от 38 кв.м., находящо се в гр.Луковит,…

Публично оповестен конкурс на 20.03.2018 г.

понеделник, 26 февруари 2018 270

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:               Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за създаване на стопанства за многогодишни…

Публично оповестен конкурс на 21.02.2018 г.

понеделник, 05 февруари 2018 285

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:               Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за създаване на стопанства за многогодишни…

Публично оповестен конкурс на 06.02.2018 г.

понеделник, 15 януари 2018 302

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:         Публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за развитие на стопанства за многогодишни насаждения…

Публично оповестен конкурс на 07.02.2018 г.

четвъртък, 11 януари 2018 302

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Луковит за имоти с начин на трайно ползване – лозе, ов.градина, трайни…