Търгове


Публично оповестен конкурс на 18.06.2024 г.

сряда, 22 май 2024 116

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот - нива с идентификатор 43058.381.5 и площ 9999 кв.м. по КККР на с.Торос  и Поземлен имот - нива с идентификатор 43058.381.6 и площ 9999 кв.м. по КККР на с.Торос…

Публично оповестен конкурс на 18.06.2024 г.

сряда, 22 май 2024 97

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот – нива  с идентификатор 43058.163.8  и площ от 164259 кв.м. по КККР на с.Торос

Публично оповестен търг на 04.06.2024 г.

понеделник, 13 май 2024 129

Община Луковит обявява публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терен с площ от 20кв.м. находящ се  до поземлен имот  идентификатор 44327.502.2179, част от улично  разширение  в гр.Луковит,…

Публично оповестен търг на 04.06.2024 г.

петък, 10 май 2024 155

Община Луковит обявява публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения на територията на Кооперативен пазар Луковит както следва:

Търг на 14.05.2024 г.

сряда, 10 април 2024 197

Община Луковит обявява публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3014 и площ от 393 кв.м. по КККР на гр.Луковит, Поземлен имот с идентификатор 44327.502.3015 и площ от…

Търг на 30.04.2024 г.

вторник, 02 април 2024 211

Община Луковит обявява публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения на територията на Кооперативен пазар Луковит както следва:

Публично оповестен конкурс на 23.04.2024 г.

четвъртък, 28 март 2024 153

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители, които са регистрирани или  извършват основната…

Публично оповестен конкурс на 26.03.2024 г.

петък, 08 март 2024 406

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение находящо се в административна сграда  с идентификатор 20688.500.2103.1 по КККР на с.Дерманци и площ от 46 кв.м. – публична…

Публично оповестен конкурс на 20.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 243

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен, отразен в схема, неразделна част от настоящото…

Търг на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 182

Община Луковит обявява публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  сграда с фунционално предназначение…

Публично оповестен конкурс на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 169

Община Луковит публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение находящо се на сутеренен етаж в сградата на…

Търг на 13.02.2024 г.

понеделник, 15 януари 2024 213

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 85010.105.23 по КККР на с.Ъглен, общ.Луковит и площ от 4993 кв.м. , съгласно АОС № 2106 от…

https://www.livechatalternative.com/