От Август 2012 година стартира схемата от ОП “Развитие на човешките ресурси” ПРОЕКТ BG051PO001-1.1.11 «ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ»


Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.
 Осигуряването на обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни е същевременно социална закрила и социално включване за тези групи, осигуряване на заработени доходи и осигурителни права, постъпления от данъци и осигуровки за държавата, а поемането на част от разходите за персонал на фирмите е на практика подкрепа за тях и насърчаване да създават работни места. В този смисъл, Проектът ще насърчи разрешаването на тези специфични национални предизвикателства и ще подпомогне работодателите да разкриват нови работни места. Също така, чрез наставничеството ще се даде възможност за допълнително стимулиране на заетите в предприятията лица, които ще предадат своя богат трудов опит на новонаетите лица, подпомагайки адаптирането им към новата трудова среда. 
 В Проекта могат да участват:
 - Работодатели от реалния сектор, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива, осъществяващи дейности в сферата селското, горското и рибно стопанство 
 - Работодатели - общини /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост/ и структури на държавната администрация, които заявяват работни места  в сферата на осъществявани от тях дейности.
Приемането на заявки по схемата е от 15.08.2012г.в ДБТ Луковит.