Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи както следва:


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост представляващи както следва: 
1.Земеделска земя - нива с площ от 1,080 дка, кад.номер  388003 находяща се в местност "Горна елия" в с.Торос, 
2.Земеделска земя - нива с площ от 1,619 дка, кад.номер  153001 находяща се в местност "Чеира" в с.Торос, 
3.Земеделска земя - нива с площ от 0,951 дка, кад.номер  153016 находяща се в местност "Чеира" в с.Торос, 
Конкурсът ще се проведе на 04.10.2012 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
Депозит за участие в размер на:
1. за кад. номер  388003 находяща се в местност "Горна елия" в с.Торос, в размер на 220,00 лв.
2. за кад.номер  153001 находяща се в местност "Чеира" в с.Торос, в размер на 100,00 лв.
3. за кад.номер  153016 находяща се в местност "Чеира" в с.Торос, в размер на 60,00 лв.да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК до 03.10.2012 г.             
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 03.10.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 03.10.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.