Oбщина Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в кв.53 по плана на с.Петревене:


Oбщинат Лукови обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост находящи се в кв.53 по плана на с.Петревене:
1.  Урегулиран поземлен имот с площ от 1600 кв.м. съставляващ  парцел I -7 
2. Урегулиран поземлен имот с площ от 1450 кв.м. съставляващ  парцел II -8  
3. Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м. съставляващ  парцел III -9 
4. Урегулиран поземлен имот с площ от 1530 кв.м. съставляващ  парцел IV -10 
5. Урегулиран поземлен имот с площ от 1280 кв.м. съставляващ  парцел V -11 
6. Урегулиран поземлен имот с площ от 1480 кв.м. съставляващ  парцел IХ -246  
7. Урегулиран поземлен имот с площ от 1490 кв.м. съставляващ  парцел Х -247  
8. Урегулиран поземлен имот с площ от 1570 кв.м. съставляващ  парцел ХI -248  9. Урегулиран поземлен имот с площ от 1170 кв.м. съставляващ  парцел ХII -249  10. Урегулиран поземлен имот с площ от 900 кв.м. съставляващ  парцел ХIII -249  Конкурсът ще се проведе на 20.09.2012 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.      
 Депозит за участие в размер на 800,00 лв.за всеки отделен имот
да се внесе по сметка на Община Луковит номер   BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК клон Луковит до 19.09.2012 г.    
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.09.2012 г. срещу заплащане в брой 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 19.09.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.