Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ Земеделска земя - нива с площ от 0.505 дка, кад.номер 179010 находяща се в местност "Табаната" в с.Торос


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ Земеделска земя - нива с площ от 0.505 дка, кад.номер  179010 находяща се в местност "Табаната" в с.Торос, 
Конкурсът ще се проведе на 04.10.2012 г.  от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
 Депозит за участие в размер на 50,00 лв.да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК до 03.10.2012 г. 
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 03.10.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 03.10.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.