Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.155


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.197.53 с площ 381 кв.м. местност”Голия връх” по кадастралната карта на гр.Луковит /стар кад. номер  198003/
Конкурсът ще се проведе на 22.08.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
Депозит за участие в размер на 700,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 21.08.2012 г.    
Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 21.08.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 21.08.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.   


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.238.2 с площ 6621 кв.м. местност”Калинина лъка” по кадастралната карта на гр.Луковит и идентификатор 44327.238.4 с площ 3019 кв.м. местност”Калинина лъка” по кадастралната карта на гр.Луковит
Конкурсът ще се проведе на 23.08.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
Депозит за участие в размер на 1800,00 лв. за идентификатор 44327.238.2 и 900,00 лв. за идентификатор 44327.238.4 да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 22.08.2012 г.    
Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 22.08.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 22.08.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.   


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.331.155 с площ 1001 кв.м. местност”Поника” по кадастралната карта на гр.Луковит 
Конкурсът ще се проведе на 22.08.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
Депозит за участие в размер на 250,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 21.08.2012 г.    
Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 21.08.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 21.08.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.