Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ поземлен имот идентификатор 44327.331.154


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.331.154 с площ 1787 кв.м. местност”Поника” по кадастралната карта на гр.Луковит 
Конкурсът ще се проведе на 03.10.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
 Депозит за участие в размер на 350,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 02.10.2012 г.
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 02.10.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.   

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ 
 поземлен имот кад.номер  067137 с площ 0,504 дка местност”Лозята” по плана за земеразделяне на с.Бежаново
поземлен имот кад.номер  020012 с площ 5,500 дка местност”Садовец” по плана за земеразделяне на с.Бежаново
Конкурсът ще се проведе на 03.10.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
 Депозит за участие в размер на 60,00 лв. за имот кад.номер  067137 и 170,00 лв. за кад.номер  020012да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 02.10.2012 г.    
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 02.10.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.   

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ 
 поземлен имот кад.номер  124028 с площ 1,868 дка местност”Крушака” по плана за земеразделяне на с.Румянцево
поземлен имот кад.номер  124023с площ 4,144 дка местност”Крушака” по плана за земеразделяне на с.Румянцево
Конкурсът ще се проведе на 03.10.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
 Депозит за участие в размер на 120,00 лв. за имот кад.номер  124028 и 300,00 лв. за кад.номер  124023 да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 02.10.2012 г.    
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер  25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 02.10.2012 г. срещу заплащане в брой 60.00 лв. /шестдесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.