Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот с площ 600 кв.м. находящ се в кв.10 между о.к.13 и о.к. 22 по плана на с.Торос.
Конкурсът ще се проведе на 25.10.2011 г. от 14.00 ч. в сградата на общинската администрация – гр. Луковит.
Депозит за участие в размер на 800,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 58 СЕСВ 9790 3347 2570 00, BIC СЕСВ BG SF ЦКБ ЛУКОВИТ до 24.10.2011 г.
Конкурсната документация се закупува от Дирекция"ТСУ" при Община-Луковит /стая номер 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 24.10.2011 г. срещу заплащане в брой 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 24.10.2011 г. в Деловодството на Община Луковит.