Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот


Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ  поземлен имот идентификатор 44327.187.86 с площ 900 кв.м. по кадастралната карта на гр.Луковит /стар кад. номер 197009/
Конкурсът ще се проведе на 24.04.2012 г. от 14.00 ч.  в  сградата на общинската администрация – гр. Луковит.  
 Депозит за участие в размер на 1500,00 лв. да се внесе по сметка на Община Луковит BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК  до 23.04.2012 г.    
 Конкурсната документация се закупува от Дирекция”ТСУ” при Община-Луковит  /стая номер 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 23.04.2012 г. срещу заплащане в брой 120.00 лв. /сто и двадесет лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.
 Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 23.04.2012 г. в Деловодството на Община Луковит.