Търгове


Публично оповестен конкурс на 16.08.2022 г.

четвъртък, 28 юли 2022 129

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот  с идентификатор 24236.700.177 по КККР на с.Дъбен и площ от 4297 кв.м. , ведно с построените  в него сграда идентификатор 24236.700.177.1 със ЗП-546 кв.м. и…

Публично оповестен конкурс на 21.06.2022 г.

четвъртък, 26 май 2022 189

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – терени находящи се в имоти публична общинска собственост:

Търг на 07.06.2022 г.

вторник, 10 май 2022 204

Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 56099.700.7051 по КККР на с.Петревене, общ.Луковит и площ от 1520кв.м. , съгласно АОС № 8938 от 09.03.2022 г.

Публично оповестен конкурс на 07.06.2022 г.

вторник, 10 май 2022 189

Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ за друг вид застрояване с площ от   5106 кв.м., имот   идентификатор 36511.51.5 находящ се в местност „ До село“…

Публично оповестен конкурс на 24.02.2022 г.

сряда, 09 февруари 2022 258

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители, които са регистрирани или  извършват основната…

Публично оповестен конкурс на 23.11.2021 г.

понеделник, 01 ноември 2021 301

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 44327.226.35 по Кадастралната карта на гр. Луковит и площ 2049 кв.м., находящ се в местността „Станчов връх”.

Публично оповестен конкурс на 03.11.2021 г.

сряда, 13 октомври 2021 340

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на: имот с идентификатор 44327.25.65 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с площ 588,731 дка, находящ се в местността „Ръждавец” в землището на гр. Луковит; имот…

Публично оповестен конкурс на 05.10.2021 г.

сряда, 08 септември 2021 372

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд

Публично оповестен конкурс на 29.07.2021 г.

сряда, 14 юли 2021 395

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд  на земеделски производители, които са регистрирани или  извършват основната си дейност  на…

Търг на 13.07.2021 г.

сряда, 23 юни 2021 289

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.2758 по КККР на гр.Луковит и площ от 420 кв.м.,  съгласно АОС № 8756 от 08.11.2017…

Публично оповестен конкурс на 15.06.2021 г.

сряда, 26 май 2021 478

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 7 стопански години за развитие на стопанства на регистрирани земеделски производители-животновъди,…

Публично оповестен конкурс на 18.05.2021 г. - ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА

вторник, 13 април 2021 356

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 7 стопански години за развитие на стопанства на регистрирани земеделски производители-животновъди,…