Търгове


Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 67

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 43058.700.1653 по КККР на с.Торос, общ.Луковит и площ от 1961 кв.м.,  съгласно АОС…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 63

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.844 по КККР на гр.Луковит и площ от  497 кв.м.,  съгласно АОС № 8845 от…

Търг на 20.12.2022 г.

вторник, 29 ноември 2022 79

Община Луковит обявява търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 44327.502.645 по КККР на гр.Луковит и площ от 350 кв.м.,  съгласно АОС № 1697от 23.07.2008…

Публично оповестен конкурс на 15.11.2022 г.

вторник, 18 октомври 2022 124

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на сграда  с идентификатор 63327.501.266.2 и застроена площ от 185 кв.м., построена в Поземлен имот  с идентификатор 63327.501.266 по КККР на с.Румянцево

Публично оповестен конкурс на 16.08.2022 г.

четвъртък, 28 юли 2022 277

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на Поземлен имот  с идентификатор 24236.700.177 по КККР на с.Дъбен и площ от 4297 кв.м. , ведно с построените  в него сграда идентификатор 24236.700.177.1 със ЗП-546 кв.м. и…

Публично оповестен конкурс на 21.06.2022 г.

четвъртък, 26 май 2022 276

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – терени находящи се в имоти публична общинска собственост:

Търг на 07.06.2022 г.

вторник, 10 май 2022 289

Търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 56099.700.7051 по КККР на с.Петревене, общ.Луковит и площ от 1520кв.м. , съгласно АОС № 8938 от 09.03.2022 г.

Публично оповестен конкурс на 07.06.2022 г.

вторник, 10 май 2022 265

Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост представляващ за друг вид застрояване с площ от   5106 кв.м., имот   идентификатор 36511.51.5 находящ се в местност „ До село“…

Публично оповестен конкурс на 24.02.2022 г.

сряда, 09 февруари 2022 326

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд , съгласно опис по землища на земеделски производители, които са регистрирани или  извършват основната…

Публично оповестен конкурс на 23.11.2021 г.

понеделник, 01 ноември 2021 368

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 44327.226.35 по Кадастралната карта на гр. Луковит и площ 2049 кв.м., находящ се в местността „Станчов връх”.

Публично оповестен конкурс на 03.11.2021 г.

сряда, 13 октомври 2021 384

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за продажба на: имот с идентификатор 44327.25.65 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с площ 588,731 дка, находящ се в местността „Ръждавец” в землището на гр. Луковит; имот…

Публично оповестен конкурс на 05.10.2021 г.

сряда, 08 септември 2021 443

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на стопанства за многогодишни насаждения върху земеделска земя от общински поземлен фонд