Търгове


Търг на 01.11.2018 г.

четвъртък, 11 октомври 2018 58

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О  Б  Я  В  Я  В  А    Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост - Товарен автомобил- МАН 10,500…

Публично оповестен конкурс на 10.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 56

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:             публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 25 стопански години за създаване на стопанства за многогодишни…

Публично оповестен конкурс на 09.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 46

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение находящо се на сутеренен етаж в…

Търг на 09.10.2018 г.

сряда, 19 септември 2018 42

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.830 по КККР на гр.Луковит и площ от 313 кв.м. – частна общнска…

Публично оповестен конкурс на 11.09.2018 г.

вторник, 07 август 2018 80

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на: поземлен имот идентификатор 44327.257.22 по КККР на гр.Луковит с площ от 14526 кв.м. и НТП – за производство на строителни…

Публично оповестен конкурс на 05.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 98

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – терен находящ се в имот публична общинска собственост: 1.терен с площ от 500 кв.м. находящ се в имот…

Публично оповестен конкурс на 05.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 123

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими имоти – терени находящи се в имоти публична общинска собственост: 1.терен с площ от 68 кв.м. находящ се…

Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 103

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О  Б  Я  В  Я  В  А    Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване  за продажба на дълготрайни материални активи, частна общинска собственост:   1. Лек.автомобил - Шкода…

Търг на 04.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 76

О Б Щ И Н А  Л У К О В И Т ОБЯВЯВА               търг с тайно наддаване за учредяване  право на строеж за построяване на гараж в урегулиран поземлен имот VIII в кв.29 по плана на с.Дерманци.            …

Публично оповестен конкурс на 03.09.2018 г.

понеделник, 06 август 2018 132

ОБЩИНА ЛУКОВИТ О Б Я В Я В А   Публично оповестен конкурс за продажба на  недвижими имоти – частна общинска собственост както следва: 1.Поземлен имот с кад.№ 032083 по плана за земеразделяне на с.Бежаново  с  начин…

Публично оповестен конкурс на 11.07.2018 г.

понеделник, 18 юни 2018 129

Община Луковит обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижими имоти - частна общинска собственост –за поставяне на преместваеми търговски обект – временни павилион,…

Търг на 20.06.2018 г.

петък, 18 май 2018 142

ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА:   търг с тайно наддаване за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост - Поземлен имот с идентификатор 44327.502.2751 по КККР на гр.Луковит и площ от 425 кв.м. – частна общнска собственост,…