Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сверата на дейност на администрацията в Община Луковит и форматите, в който е достъпна


№ по ред

 

Категория информация

 

Адрес в интернет

 

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на кмета на Община Луковит и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него Община Луковит; структура, административни актове и контакти.

https://www.lukovit.bg/bg/kmet

HTML

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове.

https://www.lukovit.bg/bg

HTML

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Луковит.

https://www.lukovit.bg/bg

HTML

4.

Наименованието, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното, което отговаря за приемането на заявления за предоставяне на достъп до информация.

https://www.lukovit.bg/bg/kontakti

HTML

5.

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги.

https://www.lukovit.bg/bg/ustroystven-pravilnik

HTML

PDF

6.

Наредби, правилници и програми, приети от ОбС Луковит.

https://www.lukovit.bg/bg/naredbi

https://www.lukovit.bg/bg/pravilnitsi

https://www.lukovit.bg/bg/programi

HTML

7.

Решения на ОбС Луковит.

https://www.lukovit.bg/bg/reshenia

HTML

8.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

https://www.lukovit.bg/bg/byudzhet

HTML

XLSX

ZIP

9.

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити

https://data.egov.bg/organisation/dataset/240c374d-2e41-4e23-a8ae-0e6141702310

 

HTML

CSV

 

10.

Портал за административни услуги на Община Луковит.

https://www.lukovit.bg/bg/administrativni-uslugi

HTML

11.

Портал за електронни услуги на Община Луковит.

https://auslugi.com/public/home/lukovit/index

HTML

12.

Правила за работа по приемане, регистрация и предоставяне на обществена информация, създадена или съхранявана в общинска администрация - Луковит, съгласно изискванията на ЗДОИ.

https://www.lukovit.bg/bg/dostap-do-informatsiya

HTML

PDF

13.

Регистър на ЗДОИ.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-zayavleniya-za-dostap-do-obshtestvena-informatsiya

https://data.egov.bg/organisation/dataset/bb680cdb-eb32-4b02-995a-8f52a78b920f

HTML

XLS

14.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.

https://op.lukovit.bg/

HTML

 

15.

Информация за Община Луковит-икономическо развитие, природни дадености, история, демографско развитие, инфраструктура, екология, туризъм и др.

https://www.lukovit.bg

HTML

16.

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта.

https://www.lukovit.bg/bg/obyavleniya

HTML

17.

Обявления за конкурси за държавни служители.

https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

 

HTML

18.

Подлежаща за публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

https://www.lukovit.bg/bg/deklaratsii-po-zpuki

HTML

PDF

19.

Регистър декларации по ЗПКОНПИ.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-deklaratsii-po-zpkonpi

HTML

PDF

20.

Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ.

https://www.lukovit.bg/bg/dostap-do-informatsiya

 

HTML

21.

Друга информация, определена със закон.

https://www.lukovit.bg/bg

 

HTML

22.

Обявления за търгове и конкурси.

https://www.lukovit.bg/bg/targove

 

HTML

23.

Харта на клиента.

https://www.lukovit.bg/bg/dokumentibg-1

HTML

PDF

24.

Етичен кодекс за поведение на служителите в общинска
администрация Луковит.

https://www.lukovit.bg/bg/etichen-kodeks

HTML

PDF

25.

Информация за проекти, програми и стратегии.

https://www.lukovit.bg/bg/proekti

 

HTML

26.

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на Община Луковит.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/38b1efeb-3640-4449-836d-2aac58daaddc

HTML

CSV

 

27.

Регистър на спортните клубове.

https://www.lukovit.bg/bg/sportbg-1

HTML

 

28.

Регистър на културните институции.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/aa749b99-399e-4a4d-af93-93ba26a471e5

 

HTML

CSV

 

29.

Регистър на училищата.

https://www.lukovit.bg/bg/obrazovanie 

HTML

 

30.

Регистър на детските градини.

https://www.lukovit.bg/bg/obrazovanie

HTML

 

31.

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/7f9f7aa5-ba1e-45be-ba0b-e270ef948c3f

https://www.lukovit.bg/bg/sotsialni-uslugi/

HTML

CSV

HTML

 

32.

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/b4fbcf39-b887-481e-8f49-4523a9bf0935

 

HTML

CSV

33.

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/771f85b9-8c6d-4213-836a-08a88f727547

 

HTML

CSV

34.

Регистър на одобрените инвестиционни проекти.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/6313295e-9ec1-4ac7-91fc-ca424a40a9ec

 

HTML

CSV

35.

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци.

https://www.lukovit.bg/bg/ekologiya/ekologichna-obstanovka/

 

HTML

 

36.

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/582ea2bf-480c-4f32-9dec-a1b92073c75a

HTML

CSV

 

37.

Регистри на търговските дружества с общинско участие.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-targovski-druzhestva

HTML

 

 

38.

Регистър на рекламни елементи.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/081f9ab1-94f6-43ed-aac4-db29529a7da2

 

HTML

CSV

39.

Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения".

https://data.egov.bg/organisation/dataset/dcc93ea4-e268-48c8-87df-a7bca26763d1

 

HTML

CSV

40.

Регистър на категоризираните туристически обекти.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/c6707c5c-d836-4d36-9864-a315c7e438a4

 

HTML

CSV

41.

Регистър на даренията.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/a271f430-731f-4a0e-a78a-3548cfc3eda8

 

HTML

CSV

42.

Регистър на концесиите.

https://www.lukovit.bg/bg/kontsesii

https://data.egov.bg/organisation/dataset/503b5097-91cd-400a-8711-d29796c6d97f

 

HTML

CSV

43.

Регистър на недвижимите културни ценности.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/aa749b99-399e-4a4d-af93-93ba26a471e5

 

HTML

CSV

44.

Главен регистър за частна общинска собственост.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-za-obshtinska-sobstvenost

HTML

XLS

45.

Главен регистър за публична общинска собственост.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-za-obshtinska-sobstvenost

 

HTML

XLS

46.

Регистър на разпоредителните сделки.

https://www.lukovit.bg/bg/razporeditelnite-sdelki

 

HTML

PDF

47.

Регистър на разрешителни за водовземане.

https://data.egov.bg/organisation/dataset/b5e042d7-69f1-46d1-8efc-7a6ecf438ea0

 

HTML

CSV

48.

Регистър на язовирите.

https://www.lukovit.bg/bg/publichni-registri/

 

HTML

 

49.

Регистър на издадените разрешителни за строеж.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-izdadeni-razresheniya-za-stroezh

 

HTML

50.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-zavereni-tehnicheski-pasporti-na-sgradi

 

HTML

51.

Регистър на техническите паспорти на строежите.

 

https://data.egov.bg/organisation/dataset/5c04e33e-7181-4309-8982-bb754e4fc10b

 

HTML

CSV

52.

Регистър на общинските предприятия.

https://www.lukovit.bg/bg/registar-na-obshtinskite-predpriyatiya

 

HTML

 

53.

Портал за отворени данни.

https://data.egov.bg/organisation/profile/5dafd86b-b497-4ace-b990-f0041264877b

 

HTML

 

https://www.livechatalternative.com/