Списък на информационните масиви и ресурси, използвани от Община Луковит


 по

ред

РЕСУРС

1

Регистър на социални институции и услуги.

2

Регистър на туристическите обекти.

3

Регистър на спортните клубове.

4

Регистър на културните институции.

5

Регистър на училищата.

6

Регистър на детските градини.

8

Регистър на обектите с издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал.3 от ЗУТ от Община Луковит

9

Главен регистър на общинската собственост.

10

Публичен регистър за разпоредителните сделки с общински имоти.

11

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет.

12

Регистър на язовирите в община Луковит.

13

Регистър на търговските дружества с общинско участие.

14

Регистър на техническите паспорти на строежите.

15

Регистър на рекламно-информационните елементи.

16

Регистър на одобрените инвестиционни проекти.

17

Регистър на минималните и държавните помощи.

18

Регистър на концесиите.

19

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост.

20

Регистър на издадените разрешения за строеж.

21

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП.

22

Регистър на ЗДОИ.

23

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване.

24

Отчет на изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози.

25

Информация за предадени за оползотворяване отпадъци.

26

Национална база данни „Население“.

27

Локална база данни „Население“.

28

Семейни регистри.

29

Регистри на актове за гражданско състояние.

https://www.livechatalternative.com/