Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.


Във връзка с насрочените на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, в стая № 6, намираща се на първи етаж  в сградата на Община Луковит, от 08:00 до 17:00 ч., по електронен път на следния e-mail: [email protected], както и в кметствата от община Луковит и кметско наместничество с. Пещерна, ще се подават заявления, правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс,  както следва: 

 • До 15.04.2019 г. предварителните избирателни списъци част І, се обявяват на определените със заповед на Кмета на Общината места и публикуват на интернет страницата на Общината.
 • До 15.04.2019 г. гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателния списък част ІІ, представя заявление-декларация (Приложение № 11-ЕП), по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, съгласно чл. 359, ал. 1 от Изборния кодекс.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g

 • В периода от 15.04.2017 г. до 11.05.2019 г., до 17:00 ч. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец подписано собственоръчно до кмета на общината, кметството или кметския наместник по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 16-ЕП), чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс, с приложено копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК/. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис до общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g и изпратено на e-mail: [email protected],  факс 0697 5 20 14 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

 • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17:00 ч., включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението (Приложение № 14-ЕП), чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на Общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано. Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g  и изпратено на e-mail: [email protected], факс 0697 5 20 14  или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

 • В периода от 15.04.2019 г. до 11.05.2019 г. до 17:00 ч., включително кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членове на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. Заявлението-декларация (Приложение № 18-ЕП), по чл. 34, ал. 1-4 и чл. 114, ал.3 от Изборния кодекс, се прави писмено до Кмета на Общината, кметството или кметския наместник собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g

 • В периода от 15.04.2019 г. до 18.05.2019 г. , включително всеки избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление за отстраняването им до Кмета на Общината, кметството или кметския наместник по образец Заявлението (Приложение № 9-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението се подава собственоръчно подписано.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейския парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g.

 • До 18.05.2019 г. включително граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които желаят да бъдат заличени от избирателния списък и в деня на изборния ден 26 май 2019 г., подават заявление (Приложение № 10-ЕП), по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс до Кмета на Общината, кмета на кметство или кметския наместник, подписано собственоръчно.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g.   .

 • До 20.05.2019 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, съгласно чл. 37, ал. 2 от Изборния кодекс. Заявлението (Приложение № 16-ЕПтрябва да е собственоръчно подписано и подадено до Кмета на Общината, кметството или кметския наместник като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.

Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g  и изпратено на e-mail: [email protected],  факс 0697 5 20 14 или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

 • До 24 май 2019 г. български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им и желаят да гласуват по постоянен адрес или по адрес на пребиваване, подават заявление (Приложение № 12-ЕП), подписано собственоръчно до Кмета на Общината, кмета на кметство или кметския наместник, съгласно чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 от Изборния кодекс. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или района, или кметството.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g.

 • От 15.05.2019 г. до 24.05.2019 г. включително лица, които са вписани в забранителния списък, но имат право да гласуват, може да поискат да се запознаят с основанието за заличаване от избирателния списък и да поискат да бъдат изключени от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник (Приложение № 13-ЕП), подписано собственоръчно, съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс. Към заявлението се подават доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Заявлението може да бъде изпратено и по електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис.

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Луковит, секция от вертикалното меню “Избори“, подсекция „Избори за Европейски парламент 2019“ - https://www.lukovit.bg/bg/izbori-za-evropeyski-parlament-2019-g  и изпратено на e-mail: [email protected],  факс 0697 5 20 14  или или чрез портала за електронни административни услуги на Община Луковит на адрес https://auslugi.com/public/home/lukovit/index.

 • На 26.05.2019 г. лица, които в изборния ден установят, че са вписани в списъка на заличените лица, имат право да гласуват, ако представят удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването им в списъка или ако се явят в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6. Подава се писмено заявление до Кмета на Общината, района, кметството или до кметския наместник ( Приложение № 15-ЕП ), подписано собственоръчно, съгласно чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т.1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 от Изборния кодекс. Удостоверението (Приложение № 17-ЕП), се издава от кмета на общината, кметството или от кметския наместник в изборния ден по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след извършване на проверка за наличие или липса на основание за вписване на лицето в списъка.

 Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • На обявените със заповед на Кмета на Община Луковит места;
 • На интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • На интернет страницата на Община Луковит –  https://www.lukovit.bg/
 • На телефон 0697 52542.

 

Община Луковит

Прикачени файлове:

https://www.livechatalternative.com/