ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№112

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свето Възнесение Господне“, с.Бежаново, община Луковит по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

Дейностите, включени в проектното предложение на Църковното настоятелство за ремонтно-възстановителни работи на Храм „Свето Възнесение Господне“  с.Бежаново, община Луковит, съответстват на Приоритет 7, Специфична цел 7.1. „Достъпност и популяризиране на културно-историческото наследство на Община Луковит от Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2014г. – 2020 г.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/