ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№111

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

Относно: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2016 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Традиционен панаир Луковит 2016 г., Общински съвет Луковит  взе следното решение:

1. Определя дати за провеждане на Луковитския панаир - 26, 27 и 28 август 2016 г.

2. Възлага дейностите по организацията и провеждането на празничната програма през панаирните дни на НЧ „Съзнание 1895" гр. Луковит.

3. Събраните средства по време на панаира да се използват за покриване на разходите и организацията на същия.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/