ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№110

ВЗЕТО  С ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

Относно: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и  чл.21 ал.1 т.1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Луковит приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

Приложение: Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.

 

Общ брой общински съветници: 17

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/