ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№109

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

Относно: Изменение на Решение №92 от 21.04.2016 година на Общински съвет Луковит /върнато за ново обсъждане със Заповед на Областен управител/

На основание чл.45 ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед № РД-07-83 от 10.05.2016 година на Областен управител на област Ловеч, във вр. чл. 21, ал.1, т. 23 ЗМСМА,  Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. Дава съгласие имот кад. №149013, с площ от 2,588 дка, с начин на трайно ползване „Полски пътища", находящ се в местността „Калето" в землището на с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч, да бъде разделен по следния начин:

-    имот с №149079,с проектна площ от около 2,317 дка и с начин на трайно ползване „Полски път", съгласно Скица —проект №Ф02648/17.05.2016г.

-    имот с № 149134, с проектна площ от около 0,271 дка, с начин на трайно ползване „Полски път", съгласно Скица —проект №Ф02649/17.05.2016г.

  1. Възлага на Кмета на Общината да проведат процедури по разделяне на имот с кад. № 149013 на имоти с номера №149134 и №149079.

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –13 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/