ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№108

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

 

Относно: Предварително съгласие за за линеен обект на техническата инфраструктура -план схема за електроснабдяване за захранване на ПИ 187028 м."Средна лъка", землище сРеселец, общ.Червеи бряг на основание чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Дава предварително съгласие на „Елетех" ООД  гр.Шумен, ЕИК 201327163 за право на изграждане на захранващата линия 20/0,400kV от нов трафопост тип МКТП1OOkVA, намиращ се в поземлен имот с №187028 в местността „Средна Лъка", землище на с.Реселец с ЕКАТТЕ 62503, община Червен бряг, област Плевен до съществуващ стоманорешетъчен стълб на ел провод 20kV „Петревене" към ТП-7 в с.Карлуково землище на гр. Луковит, обл.Ловеч.

2.Определя се срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

3.  Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права на „Елетех" ООД гр.Шумен, ЕИК 201327163 по т. 1, след влизане в сила на ПУП.

4.„Елетех" ООД гр.Шумен, ЕИК 201327163 да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ, а след влизането в сила на ПУП- ПП и учредяването на правата по т.З

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/