ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№107

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

 

Относно: Искане за отдаване под наем на терен с площ около 10 кв.м. от ПИ с кадастрален номер 017039, от землището на с. Карлуково, м. Калето - публична общинска собственост с начин на трайно ползване — пасище, мера, за поставяне на преместваем обект на основание чл. 56 от ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Възлага на Кмета на Община Луковит:

  1. Да уведоми РИОСВ за инвестиционното си намерение на най-ранен етап предвид защитения характер на местността.
  2. Да изготви кадастралното заснемане, от което да се установят точно: обособилия се подход за пещера „Проходна", нерегламентиран паркинг, евентуално възможности за терени, които да се предвидят за разполагане на търговски и обслужващи обекти.
  3. Да изготви предложение за делба на имота от който да се отдели площта на която ще се сменя предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ.
  4. Да възложи изработването на ситуационна схема /Ген-план/, от която да става видно местоположението на обектите, предвидени за реализиране в контура на отделения имот, на който ще се сменя предназначението на земята.

ІІ. След изготвяне на дейностите по т.1-4, да се внесе искане до Общински съвет Луковит за Разрешение изработването на ПУП - ПЗ и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 59 от ЗУТ, по повод смяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/