ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№106

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

 

Относно: Разрешение изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване ПУП-ПЗ, в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 от землището на с. Карлуково, общ. Луковит и при необходимост Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура, с цел смяна предназначението на земята за част от имота по реда на ЗОЗЗ и отреждането му „за съоръжения на техническата инфраструктура" във връзка с разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ" ЕАД

На основание чл. 124а, ал.1 във връзка с чл. 59 от Закона за устройство на територията, Глава пета на ЗОЗЗ и чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на  ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 040011 в землището на с.Карлуково, община Луковит и ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ /ПП/  за елементите на техническата инфраструктура- при необходимост, с цел смяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, отреждане на чат имота „за съоръжения на техническата инфраструктура" и предвиждане на ограничителна  линия на застрояване, във връзка с разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване на „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ“ ЕАД.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/