ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№105

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

 

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за построяване на гаражи в поземлен имот идентификатор 44327.500.3009 по КККР на гр. Луковит / УПИ IX в кв.73 по плана на гр. Луковит/

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.1, ал.2 и Решение № 511/17.02.2015 год. на ОбС Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласието си за Учредяване безсрочно и възмездно право на строеж за построяването на 6 бр. гаражи с площ от 21 кв.м. за всеки един в поземлен имот с идентификатор № 44327.500.3009 по КККР на гр.Луковит.
  2. Приема пазарна оценка за 1 бр. гараж в размер на 1500,00 лв.
  3. Възлага на Кмета на община Луковит да отпочне процедура съгласно НРПУРОИ чрез публично оповестен търг с тайно наддаване.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/