ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№103

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Учредяване право на ползване на недвижим имот - публична общинска собственост

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал. 6 от ЗОС и чл.58, т. 3 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да извърши необходимите действия по учредяване право на ползване на поземлен имот публична общинска собственост - физкултурен салон попадащ в сграда идентификатор 44327.5021064.2 с площ от 168 кв.м., представляващ бивш Дом за деца с физически увреждания на Боксов клуб „Мизия 80" гр.Плевен, с адрес „Браила" № 17 ет.1, ап.2 и БУЛСТАТ 175811128 за срок от 10 години и за цена от 20,00 лв. на месец.

2.3адължава ползвателят при подписване на договора за ползване с Община Луковит да предостави инвестиционна програма за ремонт и благоустрояване на наетия имот на стойност 10 000,00 лв., който ремонт да се извърши през първата година на договора, да поддържа за собствена сметка имота в добро състояние за времето на неговото ползване, както и да използва наетия имот по начин, който да не препятства или смущава осъществяването на дейностите в Комплекс за социални услуги, за които е предоставен имота.

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/