ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/30.05.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№101

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №9/30.05.2016 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в с.Петревене

На основание чл.21 ал.1 т.8  от  ЗМСМА,  чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ, ОбС Луковит  взе  следното решение:

1.Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ чрез публично оповестен конкурс за продажба на:

-  Земеделска земя – Полска култура,  с площ от    11,151 дка, кад.№ 001044, м.“Менковец“ по плана за земеразделяне на с.Петревене.  Данъчна оценка на имота – 1366,60 кв.м.

-   Земеделска земя – Полска култура,  с площ от    16,129 дка, кад.№ 001045,  м.“Менковец“ по плана за земеразделяне на с.Петревене.  Данъчна оценка на имота – 1976,60 кв.м.

  1. Приема изготвена пазарна оценка в размер на:

-          7248,00 лв. за имот кад.№ 001044

-          10484,00 лв. за имот кад.№001045

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –14 ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/