ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 8/27.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№98

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №8/27.04. 2016 г.

ОТНОСНО: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,

    обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч

На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

1.Отменя Решение №94 от 21.04.2016 г. относно Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,  обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч

2.Дава мандат на Цветелин Петков Цоков – Заместник кмет на Община Луковит да представлява общината в  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Ловеч на 28.04.2016 г., а при липса на кворум и на следващото заседание на Общото събрание.

  1. Упълномощава  Цветелин Петков Цоков да гласува съобразно интересите на община Луковит по предвидения дневен ред:

-Обсъждане и приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите по реда на Закона за водите със съществуващия ВиК оператор „ВиК“ АД Ловеч

-  Приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ АД Ловеч за 2016 г.

-  Други

        

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –10 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/