ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№95

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно: Определяне на представител на Община Луковит в „МБАЛ проф.д-р П.Стоянов“ АД  гр.Ловеч

На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА,  ОбС Луковит  взе  следното решение:

  1. Дава мандат на д-р ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ – Управител на „МБАЛ Луковит ЕООД“ да представлява община Луковит в  Общото събрание на МБАЛ „проф.д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч на 12.05.2016 г., а при липса на кворум и на 03.06.2016 г.
  2. Упълномощава д-р ИВАН ГЕНОВ ИВАНОВ да гласува съобразно интересите на община Луковит по обявения в поканата дневен ред.

         

 

Общ брой общински съветници: 15

Гласували: „ЗА” –15 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/