ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№82

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г.

Относно:Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища за 2015 година

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА и чл.26а ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,  Общински съвет Луковит приема доклади  за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища за 2015 година

 

Общ брой общински съветници: 17

Гласували: „ЗА” –9 ;   „ПРОТИВ” – 3 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/