ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№71

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г.

ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална гимназия по селско

               стопанство – град Луковити право на управление върху             

              недвижимите имоти.

 

На основание чл.302 и §3 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование,чл.54 от ЗДС., Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. преобразуване на Професионална гимназия по селско стопанство – град Луковит в общинска, считано от 01.08.2016 г.

2. Дава съгласие запромяна на финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство – град Луковит на общинско със средства от държавния бюджет, считано от 01.08.2016 г.

3.Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти - публична държавна собственост на основание чл.54 от ЗДС на:

3.1.поземлен имот с площ от 28463 кв.м.идентификатор 443287.502.20 по КККР на гр.Луковит, ведно с построените  в него сгради 44327.502.20.1 с площ от 1357 кв.м. на три етажа и едноетажни сгради идентификатори 44327.502.20.2 с площ от 242 кв.м., 44327.502.20.3 с площ от 63 кв.м., 44327.502.20.4 с площ от 576 кв.м., 44327.502.20.5 с площ от 42 кв.м., 44327.502.20.6 с площ от 350 кв.м., 44327.502.20.7 с площ от 187 кв.м., 44327.502.20.8 с площ от 219 кв.м., 44327.502.20.9 с площ от 40 кв.м., 44327.502.20.10 с площ от 47кв.м.., актуван с АДС № 422/20.05.2002 год.

3.2. дворно място с площ от 10560 кв.м. съставляващо парцел I-930 в кв.93 по плана на с.Дерманци, ведно  с построените в него – училищна сграда  с площ от 794 кв.м., физкултурен салон  със ЗП – 223 кв.м.и топла връзка между двете сгради с площ от 91 кв.м. актуван с АДС № 231/01.12.2000 год.

3.3.Земеделска земя с начин на трайно ползване складов терен и площ от 34,592 дка, имот кад.№ 000133 по плана за земеразделяне на с.Дерманци, ведно с построените в него сгради, актуван с АДС № 418/28.03.2002 год.

 

 

Общ брой общински съветници: 16

 

Гласували: „ЗА” –16 ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/